Regulamin usługi FixThePay

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin aplikacji mobilnej FixthePay, zwanej dalej Aplikacją, określa zasady korzystania z usług SAF S.A. dostępnych w ramach Aplikacji.
 2. Właścicielem i operatorem aplikacji mobilnej FixthePay jest SAF S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Lenartowicza 188, 41-216 Sosnowiec, NIP 526-24-50-586, REGON 016301440, kapitał zakładowy 10.900.000 zł wpłacony w całości, zwana dalej Operatorem.
 3. Użytkownikiem Aplikacji może zostać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna.
 4. Aplikacja stanowi elektroniczny kanał dostępu do wybranych usług SAF S.A. Jest oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać zlecenia na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Usługi FIXthePAY.
 5. Zlecenie złożone za pośrednictwem Aplikacji jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu Użytkownika.

§2. Korzystanie z Aplikacji

 1. Aplikacja jest oprogramowaniem udostępnianym bezpłatnie w marketach Google Play i AppStore oraz na stronach internetowych Operatora.
 2. Dla korzystania z Aplikacji niezbędnym jest posiadanie urządzenia mobilnego posiadającego aparat fotograficzny oraz połączonego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem, a co za tym idzie – pobrania i korzystania z Aplikacji - obciążają Użytkownika, zgodnie ze stawkami operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Aplikacji poprzez jej odinstalowanie z urządzenia mobilnego.
 4. Aplikacja służy do zlecania Operatorowi windykacji wierzytelności Użytkownika, potwierdzonych fotografią dokumentu, z którego wierzytelność wynika. Podczas założenia konta, które jest równoznaczne z rejestracją Użytkownika w Aplikacji i akceptacją niniejszego Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych wskazanych w §2, pkt.5. Założenie konta w Aplikacji jest równoznaczne z zapamiętaniem przez Aplikację podanych podczas rejestracji danych. Po zalogowaniu możliwym jest zlecenie uslugi FIXthePAY.
 5. Podczas rejestracji, zwanej w Aplikacji „założeniem konta” Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia poprawnego formularza rejestracji i podania pełnych, prawidłowych, danych w zakresie:
  - pełnej nazwy firmy,
  - adresu
  - danych rejestrowych przedsiębiorstwa: NIP, KRS
  - adresu e-mail, który będzie adresem kontaktowym dla Operatora oraz loginem Użytkownika w Aplikacji
  - numeru telefonu, który będzie numerem kontaktowym dla Operatora
  - numeru konta bankowego, na które przekazywane będą wpłaty wynikające z realizacji umowy
  - imienia, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentacji
  Użytkownika w zakresie zawarcia umowy z Operatorem.
 6. Użytkownik oświadcza, że wskazane przez niego w Aplikacji dane są prawidłowe.
 7. Dane do logowania stanowią adres e-mail lub NIP podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz ustalone przez Użytkownika indywidualne hasło. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania ich osobom trzecim.

§3. Dane osobowe Użytkowników

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zleceniobiorca informuje, iż:
  • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Aplikacji jest SAF S.A. Możesz skontaktować się z Administratorem w kwestii ochrony danych osobowych za pośrednictwem inspektora ochrony danych osobowych pisząc na adres: iod@saf.com.pl.
  • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy oraz w celach, na które Zleceniodawca wyraził zgodę.
  • Dane osobowe przechowywane będą w trakcie realizacji umowy a także po jej rozwiązaniu przez okres niezbędny do realizacji uzasadnionego interesu prawnego administratora
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Zleceniodawcy przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Powierzenie danych:
  • W celu realizacji Zlecenia Zleceniodawca dokonuje powierzenia Zleceniobiorcy danych osobowych Klientów Zleceniodawcy. W stosunku do powierzonych danych Zleceniodawca pozostaje Administratorem danych a Zleceniobiorca staje się podmiotem przetwarzającym.
  • Powierzane dane dotyczą Klientów Zleceniodawcy przekazanych do realizacji usługi FIXthePAY i swoim zakresem obejmują w szczególności dane: nazwę, imię i nazwisko klientów będących osobami fizycznymi lub imię i nazwisko osób reprezentujących klientów będących przedsiębiorcami, adres, dane kontaktowe, informacje o zaległości, obrazy faktur, umów, oświadczeń, oraz inne dokumenty i informacje związane z celem umowy.
  • Zleceniodawca będący administratorem powierzanych danych wyraża zgodę, aby Zleceniobiorca jako podmiot przetwarzający, powierzał konkretne operacje przetwarzania danych innym podmiotom („podpowierzenie”) we wskazanym zakresie:
   Poczta Polska S.A. – usługi pocztowe
   Speedmail Sp z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – usługi pocztowe
   Tide Software Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie – usługi telekomunikacyjne, usługa dialera, nagrywanie rozmów
   Inforsys S.A. z siedzibą w Radzyminie – wydruk i konfekcja korespondencji
 3. Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie – niszczenie dokumentów

§4. Postanowienia końcowe

 1. Operator informuje, że nie istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Aplikacji.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do okresowego ograniczenia Użytkownikom korzystania z Aplikacji
 4. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane będą przez Operatora po przesłaniu dokładnego opisu sprawy na adres mailowy saf@saf.com.pl.
 5. Spory wynikłe z korzystania z Aplikacji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Operatora.
Faktury zapłacone 30 dni po terminie

Efekty

Najlepsze efekty obserwujemy u przedsiębiorców, którzy wdrożyli FIXthePAY jako stały element biznesu.

Korzystają z niego w sposób ciągły, przekazując do obsługi faktury już na etapie kilku dni opóźnienia.

 • 3 miesiące korzystania z FixThePay
 • objęcie usługą FixThePay wszystkich faktur
 • początek obsługi faktur przed 15. dniem po terminie płatności


Efekt
aż 73% faktur zapłaconych w ciągu 30 dni od terminu płatności

Masz pytania?

Napisz do nas
Wypełnij wszystkie pola